dominikat.

Regulamin

1. Informacje ogólne


Regulamin ten skierowany jest do Konsumentów. Zasady i tryb zawierania z konsumentem Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu określone zostały w regulaminie.

2. Postanowienia ogólne


Sklep internetowy „dominiat.”, dostępny pod adresem internetowym www.dominikat.net prowadzony przez Domikę Tokarską z siedzibą w Krakowie przy ulicy Dobrego Pasterza 110/70 prowadzącą działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców zwanym dalej „Sprzedawcą”.

Zdjęcia za stronach www.dominikat.net są własnością Sprzedawcy i są chronione prawami autorskimi. Kopiowanie ich bez zgody Sprzedawcy jest zabronione.

3. Oferta

Prezentowana oferta na stronach www.dominikat.net nie jest odzwierciedleniem stanu magazynowego. Po ustaleniu szczegółów zamówienia Sprzedawca wysyła ofertę na wskazany przez Klienta adres mailowy.  Po przyjęciu oferty przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedarzy. Ceny podane w Sklepie podane są w polskich złotych.  Do zamówienia wystawiana jest faktura (bez vat) na życzenie klienta. Na końcową kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia. W związku na charakter sprzedawanych towarów, które są produktami artystycznymi oraz fakt, iż są one wykonywanie ręcznie, zamieszczone na stronie internetowej zdjęcia, opisy i parametry niektórych towarów mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktów po wykonaniu.

W przypadku zamówienia poprzednio wykonanego produktu na podstawie zdjęcia zamieszczonego na stronie www.dominikat.net, sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu wykonania kopii. Z uwagi na wykonanie ręczne, kopia nie może być identyczna. W przypadku złożenia zamówienia na wykonanie obrazka ze zdjęcia dostarczonego przez klienta, Sprzedawca dopełnia wszelkich starań aby spełnić oczekiwania Klienta. 

4. Składanie zamówienia

Po ocenie trudności zadania Sprzedawca określa czas realizacji zamówienia. Czas realizacji  zamówień może różnić się w zależności od stopnia skomplikowania wykonania zamówienia. O przewidywanym czasie wykonania zamówienia Klient informowany jest niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Zamówienia dokonać można po ustaleniu szczegółów wykonania obrazka, poprzez wysłanie maila. Należy podać następujące dane w celu wysłania zamówienia:

imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu.

Jeżeli dane Klienta będą niekompletne, Klient zostanie poinformowany o tym pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części kupujący, który złożył zamówienie w systemie sprzedaży internetowej, zostanie o tym niezwłocznie poinformowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Dla zakupów płaconych przelewem czas realizacji to liczba dni roboczych liczona od dnia wpłynięcia zapłaty na konto sprzedającego do dnia wysyłki. Zamówienia z wysyłką za granicę mogą być zrealizowane tylko po uprzednim uzgodnieniu ze sprzedawcą.​

 

5. Koszty wysyłki

Przesyłka zakupionego produktu jest płatna. Koszt transportu zostanie podany po uzgodnieniu wyboru formy wysyłki.

Dopuszczalne formy wysyłki: Paczkomat, Poczta Polska.

6. ​Płatności

​Płatność za zamówienie jest możliwa:

przelewem zwykłym (przedpłata), gotówką przy odbiorze osobistym.

Przelewy można wysyłać na konto:

Bank Millennium SA

Nr konta: 96 1160 2202 0000 0003 1110 8243

"domnikat." Dominika Tokarska
Dobrego Pasterza 110/70, 31-416, Kraków

W związku z prowadzeniem tzw. Nierejestrowanej działalności gospodarczej, faktura za dokonany zakup może zostać wystawiona na życzenie klienta zgodnie z danymi podanymi w formularzu zamówienia.

7. Odstąpienie od umowy

1. Klient , który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin odstąpienia od umowy wynosi jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wskazane prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów używania.
3. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5 .W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, personalizowany np. umieszczeniem napisu na produkcie lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

8. Reklamacje

1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Z tytułu wad Sprzedawca ponosi względem Klientów odpowiedzialność z tytułu rękojmi, określoną w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje z powyższych tytułów, w szczególności zawiadomienia o wykrytej wadzie, należy składać pisemnie na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
4. W przypadku, gdy do odniesienia się przez sprzedawcę do reklamacji lub do wykonania uprawnień Klienta z tytułu rękojmi konieczne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie o tym poinformowany i poproszony o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy.

5. Jeżeli opakowanie, w którym dostarczano przesyłkę, jest uszkodzone, należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Po zwrocie towaru przez kuriera zostanie on zbadany i raz jeszcze wysłany do Klienta. W przypadku konieczności naprawy lub wykonania towaru na nowo Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 

9. Dane osobowe w Sklepie internetowym


1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub paczkomatu, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

10. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.